Månskensdans

Litteratur-, språk- och kulturblogg.

Johan Jönsson
johanjonsson.net

fredag, november 10, 2006

Kafka på svenska

Bakhåll håller på att ge ut Kafkas samlade texter i nyöversättning.

Brods redigeringsarbete har emellertid skarpt kritiserats. Man har påpekat att han gav ut avsnitt som Kafka strukit om han fann det motiverat av sin egen uppfattning om berättelsens logik, att han uteslöt avsnitt som han bedömde som onödiga upprepningar, gjorde ingrepp i Kafkas interpunktion och styckeindelning, satte ihop olika versioner av samma berättelse till en egen version, hittade på nya titlar på Kafkas berättelser och avstod från att ange vissa av Kafkas osv. Utan att ta ställning till det rättvisa i alla anklagelser mot Brod kan man konstatera att läget ur källkritisk synvinkel inte varit idealiskt. En undersökning som i början av femtiotalet utfördes av den australiensiske germanisten Eric L Marson gav det förbluffande resultatet att Brods andra upplaga av Processen innehåller inte mindre än 1778 avvikelser från den första upplagan.

[---]

Redaktörerna [...] har först ordnat det väldiga materialet efter yttre kännetecken, varje manuskript har fått ett signum som anger var det förvaras, vilken sorts manuskript det rör sig om (anteckningsbok, konvolut eller maskinutskrift) samt storleken på bladen. Kafkas texter återges sedan exakt i den ordning som de står i respektive manuskript. Den ordningen överensstämmer emellertid inte alltid med texternas tillkomstordning. Detta medför att man i den textkritiska utgåvan av Kafkas dagbok får läsa slutet av första kapitlet i romanen Den försvunne innan man läst början! Början skrev Kafka nämligen i det sjätte häftet och fortsättningen i det andra häftet!

[---]

Bakhålls utgåva [...] följer den textkritiska utgåvans uppdelning av materialet i texter publicerade under författarens levnad och texter som hör till kvarlåtenskapen. Det är angeläget att berättelser som Kafka under sin levnad medverkade till att publicera inte lyfts ur sitt sammanhang och presenteras tillsammans med postumt utgivet material. Kafka var nämligen inte principiellt avvisande till att hans verk skulle publiceras. [...] Bakhålls utgåva följer också den textkritiska utgåvans uppdelning av kvarlåtenskapen i romaner, dagböcker, brev och övriga litterära texter. Men för att undvika sådana egendomligheter som att man i Kafkas dagbok får läsa slutet av första kapitlet i romanen Den försvunne innan man läst början, presenteras materialet i brev, dagböcker och övrig kvarlåtenskap i tillkomstordning [...] Uppdelningen i dagböcker och övriga litterära texter kan ifrågasättas, eftersom dagböckerna innehåller litterära texter och den litterära kvarlåtenskapen innehåller dagboksanteckningar.

[---]

Varje volym i Bakhålls utgåva har försetts med ett förord som behandlar omständigheterna kring de aktuella texternas tillkomst och utgivning.

1 Kommentarer:

Anonymous Johan sade:

Eftersom jag annorstädes angående vad jag citerat i inlägget fått det påpekat för mig att det kanske inte är så lätt att förstå sammanhangen om man inte vet vem Max Brod var (sådan där detalj som man ibland glömmer inte är lika självklar som att Jorden är rund och att novellen är den mest överlägsna konstformen): Max Brod var Kafkas vän som efter den sistnämndes död samlade ihop och hans olika manuskript och såg till att de gavs ut. Vi talar alltså där om de tidiga tyskspråkiga utgåvorna.

//JJ

10/11/06 02:12  

Skicka en kommentar

<< Home